Style/Classical/Language/Estonian

From MusicBrainz Wiki
Jump to navigationJump to search
Status: This is an official style guideline.

See juhis kehtib eestikeelsete pealkirjade või pealkirjaosade kohta. Ära eelda, et siin öeldu kehtib ka teiste keelte kohta.
This is the guideline for titles or parts of titles in Estonian. Do not assume that anything expressed here is valid for other languages.


Eesti keeles

Kataloog & number

Kataloogi ette käib koma ja tühik.
Opus ja number kirjuta alati väiketähelise lühendiga: op. ja nr. Numbri ette käib tühik.
Mõne spetsiifilise kataloogi puhul (nt Köchel) peaks järgima nende tavalist suurtähestust.

Näited

op. 4
op. 27 nr. 3
Sümfoonia nr. 2, op. 48
Keelpillikvartett D-duur, op. 11

Helistikud

Helistiku näitamiseks on kaks süsteemi, „-duur/-moll” ja „-mažoor/-minoor” (vt tabelit all). Nii „duur” & „moll” kui „mažoor” & „minoor” ise kirjutatakse alati väiketähtedega, aga mažoorne helistik algab suure tähega (minoorne väiksega). Kui väljalaskel on läbivalt kasutatud üht või teist süsteemi, tuleks sedasama kasutada ka MusicBrainzis. Üldistes teoste pealkirjades on eelistatud „duur” ja „moll”.

Näited

Ces-duur
Kontsert c-moll
Sümfooniline scherzo La-mažoor
Sümfoonia nr. 4 re-minoor

Suurtähestus ja jutumärgid

Eestikeelsed pealkirjad peaks järgima MusicBrainzi eesti keele algustähereegleid.

Võimalusel kasuta pealkirjades tüpograafiliselt korrektseid jutumärke („Nii” või „Naa“ vastavalt väljalaskele, vt [1]).

Näited

Jaanilaulud: IV. Miks Jaani oodatakse
Süit balletist „Kalevipoeg“: VI. Rahvatants
„Ma vaatan üles mäele“ tsüklist „Thule eleegiad“
„Kalevala” seitsmeteistkümnes runo


In English

Catalogue & number

Catalogues should always be preceded by comma and space.
Opus and number should always be lower-cased and abbreviated: op. and nr. There should be a space before the number.
Specific catalogues (eg. Köchel) should follow their usual capitalization.

Examples

op. 4
op. 27 nr. 3
Sümfoonia nr. 2, op. 48
Keelpillikvartett D-duur, op. 11

Keys

There are two main styles to indicate keys in Estonian, “-duur/-moll” and “-mažoor/-minoor” (see full table below). Both “duur” & “moll” and “mažoor” & “minoor” are always lower-cased, while the key itself should start with uppercase if it’s major and with lowercase if it’s minor. When one of the two styles is used in a release, the same should be used in MusicBrainz. For generic work titles “duur” and “moll” are preferred.

Examples

Ces-duur
Kontsert c-moll
Sümfooniline scherzo La-mažoor
Sümfoonia nr. 4 re-minoor

Capitalization and quotation marks

Estonian titles in general should follow MusicBrainz’s standard capitalization for Estonian.

If possible, use typographically correct Estonian quotes („” or „“ depending on release, see [2]) in Estonian titles.

Examples

Jaanilaulud: IV. Miks Jaani oodatakse
Süit balletist „Kalevipoeg“: VI. Rahvatants
„Ma vaatan üles mäele“ tsüklist „Thule eleegiad“
„Kalevala” seitsmeteistkümnes runo


Helistikutabel / Key table

C-duur / Do-mažoor C major c-moll / do-minoor C minor
cis-moll / do-diees-minoor C-sharp minor
Des-duur / Re-bemoll-mažoor D-flat major
D-duur / Re-mažoor D major d-moll / re-minoor D minor
dis-moll / re-diees-minoor D-sharp minor
Es-duur / Mi-bemoll-mažoor E-flat major es-moll / mi-bemoll-minoor E-flat minor
E-duur / Mi-mažoor E major e-moll / mi-minoor E minor
F-duur / Fa-mažoor F major f-moll / fa-minoor F minor
Fis-duur / Fa-diees-mažoor F-sharp major fis-moll / fa-diees-minoor F-sharp minor
Ges-duur / Sol-bemoll-mažoor G-flat major
G-duur / Sol-mažoor G major g-moll / sol-minoor G minor
gis-moll / sol-diees-minoor G-sharp minor
As-duur / La-bemoll-mažoor A-flat major
A-duur / La-mažoor A major a-moll / la-minoor A minor
B-duur / Si-bemoll-mažoor B-flat major b-moll / si-bemoll-minoor B-flat minor
H-duur / Si-mažoor B major h-moll / si-minoor B minor


Style
Overview
Title Style
Entities
Relationships
Classical
Special Cases/Misc.
Languages